AMAÇ

Özellikle 17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli depremin ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları yapı stokumuzun büyük ölçüde deprem riski taşıdığını ve afete hazırlıklı olmanın ne denli önemli bir gereklilik olduğunu ortaya koymuştur.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak İzmir’de de yaşanması kaçınılmaz olan bir depremin yaratabileceği olumsuzluklara dikkat çekmek için ve var olan yapı stokunun deprem güvenlikli hale getirilmesinin sorumluluğuyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda;

  • İzmir’de yaşanacak bir depremin yaratacağı zararları en aza indirmek için mevcut yapı stokunun risk durumunu ortaya koymak ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları değerlendirmek,
  • Yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılması kaçınılmaz olan işbirliğinin gelişmesi için mevcut çalışmaları değerlendirmek,
  • Yurttaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılarken, “depreme dayanıklı yapı” kavramı konusunda bilinçlenmeleri için yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını değerlendirmek,
  • Kurumların ve sivil örgütlenmelerin afete hazırlık çalışmaları ile yurttaşların afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirmek,

amacıyla TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “İzmir ve Deprem Konferansı”, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde konuyla ilgili akademisyenler, yerel yönetim ve kamu kurumu yönetici ve temsilcileri ile ilgili meslektaşlarımızın katılımlarıyla DEÜ DESEM Bordo Salon’da yapılacaktır.

Konferansa meslektaşlarımızın, konuyla ilgili kurum temsilcilerinin, ilgili meslek mensuplarının katılımlarını bekliyoruz.